"สมเจตน์" ปลุกส.ว.รักษาไว้ซึ่งองค์กรวุฒิสภา หยุดเกมสภาล่ม15ส.ค.

"สมเจตน์" ปลุกส.ว.รักษาไว้ซึ่งองค์กรวุฒิสภา หยุดเกมสภาล่ม15ส.ค.

"สมเจตน์" ปลุกส.ว.หยุดเกมสภาล่ม ร่วมประชุมถกกฎหมายลูก 15ส.ค.หวังรักษาไว้ซึ่งองค์กรวุฒิสภา-เป็นหลักให้สังคม

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. กล่าวว่า การประชุมรัฐสภา วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. ซึ่งเปิดการประชุมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ภายใน 180 วัน หากการประชุมในวันนี้ องค์ประชุมของรัฐสภาไม่ครบ จะทำให้การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่แล้วเสร็จตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุให้กฎหมายฉบับนี้จะต้องตกไป ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างของครม. บัตรเลือกตั้งพรรคการเมือง หารร้อย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 (1) ซึ่งเป็นความต้องการของ 2 พรรคการเมืองใหญ่ 

จึงเป็นเกมการเมืองของฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน กับพรรคการเมืองอื่นๆ วุฒิสภาซึ่งกล่าวอ้างเสมอว่ามีความเป็นกลาง มีหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฎิรูปประเทศ จะเป็นองค์กรนิติบัญญัติหลัก มีความเป็นกลางทางการเมือง เป็นที่พึ่งของประชาชน

จึงเป็นสิ่งที่ส.ว. ทุกคน สมควรตระหนัก ใคร่ครวญให้ถี่ถ้วนว่า สมควรที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือมีส่วน ไปร่วมมือกับพรรคการเมืองที่แก้ไขกฎหมายเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองในการเข้าสู่อำนาจบริหาร โดยที่ประชาชนมิได้ประโยชน์ใดๆจากการแก้ไขกฎหมายนี้ ทำให้การประชุมรัฐสภาในวันที่ 15 ส.ค. ไม่ครบองค์ประชุม หรือไม่

"หากจะรักษาไว้ซึ่งองค์กรวุฒิสภา ให้เป็นหลักที่สังคม ไว้วางใจ ว่าเป็นองค์กรหลักเพื่อการแก้ไขปัญหาของชาติที่สำคัญในสถานการณ์ข้างหน้า ส.ว.ทุกคน สมควรจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อยืนยันว่า หากองค์ประชุมรัฐสภาไม่ครบ เกิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของส.ส. มิใช่เกิดจากการร่วมผสมโรงของส.ว."