"กห.-ท้องถิ่น-ศธ." ถูกหั่นงบฯ66 สูงสุด "กมธ.งบฯ" เตรียมส่งรายงานให้สภา

"กห.-ท้องถิ่น-ศธ." ถูกหั่นงบฯ66 สูงสุด "กมธ.งบฯ" เตรียมส่งรายงานให้สภา

กมธ.งบฯ66 พิจารณาเสร็จแล้ว สรุปปรับลดงบรวม 7,644 ล้านบาท กลาโหม สูงสุด รองลงมา คือ ท้องถิ่น-ศึกษาธิการ เตรียมส่งรางานให้ สภาฯ พิจารณาวาระสอง-สาม 17 - 19 กันยา นี้

        นายบัญญัติ เจตนจันทร์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แถลง ว่า กมธ.ฯ ได้พิจารณารายการของร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 66 เรียบร้อยแล้ว โดยใช้เวลาในการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรวม 322 ชั่วโมง จำนวน 20 กระทรวง 5 กลุ่มหน่วยงาน 30 กองทุน 11 แผนงานบูรณาการ โดยคณะ กมธ.ได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นรายมาตรา และพิจารณารับรองบันทึกการประชุม     โดยจะส่งรายงานของกมธ.ให้ประธานสภาฯ คาดว่าสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาในวาระสองและวาระสาม ในวันที่  17 - 19 สิงหาคม 65 นี้

          นพ.บัญญัติ กล่าวด้วยว่าสำหรับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ได้มีมติปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 7,644 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุด 3 อันดับ คือ

 

          1.กระทรวงกลาโหม ลดลงจำนวน 2,778 ล้านบาท

 

          2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดลงจำนวน 742ล้านบาท

 

          3.กระทรวงศึกษาธิการ ลดลงจำนวน 737 ล้านบาท

 

"กห.-ท้องถิ่น-ศธ." ถูกหั่นงบฯ66 สูงสุด "กมธ.งบฯ" เตรียมส่งรายงานให้สภา

          โฆษกกมธ. กล่าวด้วยว่า  กมธ.เสนอแปรเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยใช้งบประมาณที่มีการปรับลดจำนวน 7,644,243,800 บาท มาแปรเพิ่มงบประมาณจำนวน 10 รายการ ดังนี้

 

          1.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 500,000,000 บาท

 

          2.เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามันถ่ายโอน องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน49 แห่ง จำนวน 1,840,550,000 บาท

 

"กห.-ท้องถิ่น-ศธ." ถูกหั่นงบฯ66 สูงสุด "กมธ.งบฯ" เตรียมส่งรายงานให้สภา

          3.เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,359,853,000 บาท

 

          4.กรมการข้าว โครงการปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 จำนวน 1,256,000,000 บาท

"กห.-ท้องถิ่น-ศธ." ถูกหั่นงบฯ66 สูงสุด "กมธ.งบฯ" เตรียมส่งรายงานให้สภา

          5.กรมการข้าว โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1,021,656,000 บาท

 

          6.อัยการสูงสุด เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 230,000,000 บาท

 

          7.ศาลยุติธรรม เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 192,284,300 บาท

 

          8.ป.ป.ช. เงินอุดหนุนผลผลิตการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต จำนวน 154,123,100 บาท

 

          9.  กกต. เงินอุดหนุนแผนงานบุคลากร จำนวน 81,577,400 บาท

"กห.-ท้องถิ่น-ศธ." ถูกหั่นงบฯ66 สูงสุด "กมธ.งบฯ" เตรียมส่งรายงานให้สภา

          และ 10.ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. จำนวน 8,200,000 บาท