"วุฒิสภา" ตีตก "อารยะ" นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

"วุฒิสภา" ตีตก "อารยะ" นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

"วุฒิสภา" ไม่เห็นชอบ "อารยะ" นั่ง กรรมการป.ป.ช. ผลการออกเสียง เห็นชอบ 38 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 146 คะแนน และไม่ออกเสียง 14 คะแนน

          ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบ  นายอารยะ ปรีชาเมตตา อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในตำแหน่งที่ว่างหรือไม่  ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม เป็นการลับพร้อมกับลงคะแนนเป็นการลับด้วย

 

          ทั้งนี้ก่อนการลงคะแนน พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว. ขอหารือต่อที่ประชุมโดยกล่าวว่า การคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ถือว่าเป็นความเหมาะสมเพราะมีกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ครบจำนวน คือ   9 คน ซึ่งต่างจากการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ผ่านมา

 

"วุฒิสภา" ตีตก "อารยะ" นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

 

          จากนั้นหลังนับคะแนนแล้วเสร็จ พล.อ.สิงห์ศึก ประกาศผลคะแนน ว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน 38 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 146 คะแนน และไม่ออกเสียง 14 คะแนน จึงถือว่า นายอารยะ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของส.ว.ที่มีอยู่ 

 

"วุฒิสภา" ตีตก "อารยะ" นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

 

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในขั้นตอนต่อไป คือ ต้องดำเนินการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช. อีกครั้ง โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฐานะเลขานุการ กรรมการสรรหากรรมการองค์การอิสระ ต้องนัดประชุมกรรมการสรรหา เพื่อหารือและดำเนินการตามขั้นตอน

 

         ทั้งนี้ก่อนหน้านี้การสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช. แทน พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง ป.ป.ช.ที่ครบวาระเพราะดำรงตำแหน่งครบ9 ปี เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินการมาแล้ว 1 ครั้งโดยรอบแรก กรรมการสรรหาได้เลือก นายจาตุรงค์ สรนุวัตร  และเสนอชื่อให้ วุฒิสภาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ แต่ก่อนวันที่วุฒิสภาจะลงมติ พบว่านายจาตุรงค์ขอถอนตัว ทำให้ต้องสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้วุฒิสภาใหม่ โดยได้เสนอชื่อนาย อารยะ แต่ผลการลงมติของวุฒิสภา คือ ไม่ให้ความเห็นชอบดังกล่าว.