ยลโฉมทรัพย์สิน 43 ล้าน! “หมอทวีศิลป์” จำราคาอัญมณี-พระเครื่องไม่ได้

ยลโฉมทรัพย์สิน 43 ล้าน! “หมอทวีศิลป์” จำราคาอัญมณี-พระเครื่องไม่ได้

ยลโฉมทรัพย์สิน 43 ล้าน! “หมอทวีศิลป์” นั่งบอร์ดแบงก์ออมสิน มีบ้าน 2 หลัง 27 ล้านบาท แจ้งถือครองอัญมณี-นาฬิกา-พระเครื่อง-พระพุทธรูป 5 รายการ จำวันเดือนปีที่ได้มา-ราคาไม่ได้

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีเข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2565 พร้อมคู่สมรส พญ.วิไลรัตน์ วิษณุโยธิน แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวิชัยยุทธ รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นพ.ทวีศิลป์ และ พญ.วิไลรัตน์ แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณทั้งสิ้น 3,357,646 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน 921,600 บาท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าวิชาชีพรวม 1,296,030 บาท ค่าเบี้ยประชุม 487,050 บาท  ค่าเช่าบ้าน 72,000 บาท เงินปันผล 199,365 บาท เงินค่ารถประจำตำแหน่ง 381,600 บาท

สำหรับรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายอื่น ๆ ของ นพ.ทวีศิลป์ และ พญ.วิไลรัตน์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม 2,724,048 บาท ได้แก่ ค่าอุปโภคบริโภค 780,000 บาท ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 508,800 บาท ค่าเบี้ยประกัน 119,885 บาท ค่าแม่บ้าน 158,000 บาท ค่าซ่อมแซมบ้าน 200,000 บาท ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน 80,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลค่ายา 17,000 บาท ค่าน้ำค่าไฟ 120,000 บาท ค่าน้ำมัน 156,000 บาท ค่าภาษีเงินได้ 33,817 บาท

รายจ่ายอื่นๆ ต่อปี ได้แก่ ค่าเล่าเรียน 60,000 บาท ค่าอุปการะบิดามารดา 60,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 180,000 บาท ค่าเงินบริจาค 130,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ 17,000 บาท ค่าซ่อมและเช็ครถ 62,000 บาท ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3000 บาท ค่ากำจัดปลวก 15,000 บาท ภาษีโรงเรือน 1,218 บาท ค่าภาษีรถยนต์ 7,328 บาท

ยลโฉมทรัพย์สิน 43 ล้าน! “หมอทวีศิลป์” จำราคาอัญมณี-พระเครื่องไม่ได้

นพ.ทวีศิลป์ พญ.วิไลรัตน์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 43,148,604 บาท เป็นทรัพย์สินของ นพ.ทวีศิลป์ 36,019,775 บาท เป็นทรัพย์สินของ พญ.วิไลรัตน์ 7,022,963 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 105.864 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,534,600 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในชื่อของ นพ.ทวีศิลป์

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 1,321,994 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 6,039,702 บาท ที่ดินในชื่อของผู้ยื่น 4,000,000 บาท อยู่ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่น จำนวน 2 รายการ มูลค่ารวมกัน 27,000,000 บาท โดยเป็นบ้านเดี่ยว 1 หลังที่ อ.ปากเกร็ด มูลค่า 15,000,000 บาท (ที่อยู่ในปัจจุบัน) และห้องชุดย่านสามเสน มูลค่า 12,000,000 บาท ยานพาหนะในชื่อของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 1,650,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 2,703,904 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ในชื่อของผู้ยื่น 430,000 บาท 

ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส แจ้งไว้ 5 รายการ ประกอบด้วย อัญมณี เครื่องประดับ นาฬิกาสุภาพบุรุษและสุภาพตรี พระเครื่อง พระพุทธรูป โดยระบุว่าจำวันที่ได้มาไม่ได้และไม่ทราบมูลค่า