คนกรุงเห็นด้วย "กทม." ประกาศ 7จุดชุมนุม เชื่อลดความเดือดร้อน-ขวางการจราจร

คนกรุงเห็นด้วย "กทม." ประกาศ 7จุดชุมนุม เชื่อลดความเดือดร้อน-ขวางการจราจร

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจพบส่วนใหญ่เห็นด้วย กทม. ไฟเขียว 7 สถานที่ จัดการชุมนุม ชี้ ไม่สร้างความเดือดร้อน กีดขวางจราจร แนะผู้ว่าฯ ชัชชาติ ดำเนินการตามกฎหมาย หากพบฝ่าฝืน

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "นิด้าโพล" ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “กทม. ไฟเขียว 7 สถานที่ จัดการชุมนุมได้” โดยเป็นการสำรวจ จากคนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง 

 

 

         1. เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อคำสั่งผู้ว่าฯ กทม. ในการจัดให้มีสถานที่ใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 54.89% ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการจัดระเบียบให้การชุมนุมอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ไม่กีดขวางการจราจร และเจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถแสดงออกทางความคิดได้ 

 

         รองลงมา 29.16% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ทำให้การชุมนุมเป็นระเบียบ ไม่วุ่นวาย เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและควบคุมได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  ขณะที่กลุ่มตัวอย่างออีก 9.16% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ทำให้เกิดการชุมนุมบ่อยครั้งขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท และความขัดแย้งในสังคม และ อีก 6.71% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ การชุมนุมสร้างความวุ่นวาย ทำให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน กังวลว่าเจ้าหน้าที่
จะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า กังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากการชุมนุม 

                  2. สิ่งที่ผู้ว่าฯ กทม. ควรดำเนินการ หากมีการชุมนุมที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ แต่ไปอยู่บนท้องถนนแทน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง สูงสุด 40.08% ระบุว่า ไม่อำนวยความสะดวกในการชุมนุม และดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ชุมนุม  รองลงมา 36.79% ระบุว่า อำนวยความสะดวกในการชุมนุมเหมือนเดิม , 22.44% ระบุว่า ไม่อำนวยความสะดวกในการชุมนุม  

 

คนกรุงเห็นด้วย "กทม." ประกาศ 7จุดชุมนุม เชื่อลดความเดือดร้อน-ขวางการจราจร

 

 

         3. เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ กทม. ในการควบคุมการชุมนุมในกรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามประกาศ กทม. เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสูงสุด   36.18% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น รองลงมา 26.26% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น ,  22.60% ระบุว่า เชื่อมั่นมาก และอีก 14.65% ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย