"นายกฯ" มอบ สารวันสถาปนา "สำนักนายกรัฐมนตรี" ครบรอบปีที่ 90

"นายกฯ" มอบ สารวันสถาปนา "สำนักนายกรัฐมนตรี" ครบรอบปีที่ 90

"นายกฯ" มอบสารวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 มีบทบาทอำนวยการบริหารราชการแผ่นดิน ผ่าน "ยุทธศาสตร์ชาติ" นำนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม ย้ำ ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมบริการ การบริหารจัดการภาครัฐ ตอบสนองสังคมยุคใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มอบสารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และกำลังใจมายังคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีทุกคน

ทั้งนี้ นายกฯ กล่าวว่า นับเป็นระยะเวลากว่า 9 ทศวรรษ ที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมีบทบาทสำคัญในการอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินผ่านยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการในทุกระดับ เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายกฯ กล่าวว่า ปี 65 นับเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกคนที่จะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยพร้อมเพรียงกันและขอชื่นชมบุคลากรในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้ง 27 หน่วยงาน ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญในการร่วมบูรณาการการทำงานที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและชาติบ้านเมือง พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการบริการและการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อสังคมไทยในยุคชีวิตวิถีใหม่ และพร้อมรองรับความท้าทายในอนาคต 

ทั้งนี้ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญ