แอมเนสตี้ เรียกร้อง ผบ.ตร. เร่งรัดคดี เยาวชน ร่วมม็อบดินแดง ถูกยิงเสียชีวิต

แอมเนสตี้ เรียกร้อง ผบ.ตร. เร่งรัดคดี เยาวชน ร่วมม็อบดินแดง ถูกยิงเสียชีวิต

"แอมเนสตี้" ส่งจดหมายถึง "ผบ.ตร." เรียกร้อง 3 ข้อ เร่งรัดคดี เยาวชน อายุ 15 ปี ถูกยิ่งเสียชีวิตระหว่างร่วมม็อบดินแดง

20 มิ.ย.2565 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยมีความกังวลต่อความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมของคดีนายวาฤทธิ์ สมน้อย เยาวชนอายุ 15 ปี ที่ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการร่วมชุมนุม และขอกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนและดำเนินการทางคดีอย่างไม่ล้าช้า เป็นอิสระ และสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ครอบครัวของผู้เสียหายได้รับความยุติธรรมการปฏิบัติเหล่านี้ยังสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

รวมทั้งให้นำตัวผู้กระทำอันตรายทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมหรือผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับการไต่สวนและลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
โดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถานีตำรวจนครบาลดินแดง ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามข้อเรียกร้องต่อไปนี้

1. ให้สถานีตำรวจนครบาลดินแดงส่งสำนวนการสอบสวนเพิ่มเติมให้กับอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 เพื่อให้มีการสอบสวน สืบสวน ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งชี้แจงกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความรับผิดและหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนของเจ้าหน้าที่และ คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่เป็นเด็กเเละครอบครัวของผู้เสียหายอย่างเเท้จริง
2. ประสานงานให้คุ้มครองสิทธิที่จะเข้าถึงและได้รับการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายจากรัฐผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว และรายงายความคืบหน้าของกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้กับญาติผู้เสียหายและทนาย
3. เรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะแนวทางการประกาศใช้ข้อกำหนดและการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และยกเลิกบทบัญญัติที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อประกันความรับผิดและการเยียวยาให้มีประสิทธิภาพ

รวมทั้ง การปรับปรุงหลักการในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ให้สอดรับคล้องกับหลักการระหว่างประเทศโดยเฉพาะ ความเห็นทั่วไปฉบับที่ 37 ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และสองคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560