ไทยร่วมวงข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก

ไทยร่วมวงข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก

รองโฆษกรัฐบาล เผยประเทศไทยร่วมวงข้อตกลงความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เห็นชอบให้ไทยร่วมรับรองปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก (Ministerial Forum for Cooperation in the Indo - Pacific) ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

ปฏิญญาร่วมฯ ฉบับนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในประเด็น อาทิ

1. การส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการส่งข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มที่

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความร่วมมือข้ามพรมแดน

3. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนมาตรฐานระดับสูงในด้านการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว เช่น

  1. มีกรอบกฎหมายและนโยบายที่ครอบคลุม
  2. ใช้สิทธิปัจเจกบุคคลดำเนินการกับข้อมูลของตนเองได้
  3. รักษาความปลอดภัยในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างประเทศ
  4. การกำกับดูแลที่เป็นอิสระโดยหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะ และมีระบบการชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ

4. ความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลและการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดนที่น่าเชื่อถือ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่า ไทยเป็น 1 ใน 13 ประเทศของภูมิภาคอินโด - แปซิฟิกที่ได้รับการทาบทามให้ร่วมรับรองปฏิญญาร่วมฯ เนื่องจากไทยมีความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสหภาพยุโรปมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ซึ่งเป็นกรอบกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation: GDPR)