“โตโต้” แห้ว! ศาล รธน.ข้างมากชี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯคุมม็อบ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

“โตโต้” แห้ว! ศาล รธน.ข้างมากชี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯคุมม็อบ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

“โตโต้” แห้ว! ศาล รธน.มติข้างมาก 8:1 ชี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นอำนาจ “นายกฯ” ประกาศเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉิน-คุมม็อบ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่ 21/2564 กรณีศาลแขวงดุสิต ส่งคำโต้แย้งของจำเลย คือนายปิยรัฐ จงเทพ หรือ “โตโต้” แกนนำกลุ่ม We-Vo ในคดีหมายเลขดำที่ อ 1762/2563 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ. 2548 มาตรา 9 และมาตรา 11 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 และมาตรา 26 หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 เสียง วินิจฉัยว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาตรา 9 (2) บัญญัติว่า กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนดห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และมาตรา 11 (6) บัญญัติว่า กรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉิน มีการก่อการร้าย การใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐ หรือบุคคล และมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง และให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศห้ามมิให้กระทำการใด ๆ หรือสั่งให้กระทำการใด ๆ เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26