รัฐบาลเดินหน้า จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแล้ว 4,978 ศูนย์ ทั่วประเทศ

รัฐบาลเดินหน้า จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแล้ว 4,978 ศูนย์ ทั่วประเทศ

รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแล้ว 4,978 ศูนย์ ในพื้นที่ 76 จังหวัด

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และจัดระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคมแบบพุ่งเป้า
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลดำเนินการงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าในระดับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางแผน และบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มด้อยโอกาสให้พ้นภาวะวิกฤติ เน้นการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่

  1. มิติความเป็นอยู่
  2. สุขภาพ
  3. การศึกษา
  4. รายได้
  5. การเข้าถึงบริการภาครัฐ

ผ่านกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ คือ “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ซึ่งจะใช้สมุดพกครอบครัวเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน และขับเคลื่อน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ 2565 มีเป้าหมายในการดำเนินการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าตามโครงการฯ จำนวน 615,706 ครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

นางสาวรัชดา กล่าวว่า การดำเนินงานของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแล้ว จำนวน 4,978 ศูนย์ ในพื้นที่ 76 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 68.8 ของตำบลทั่วประเทศ สามารถช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมได้ จำนวน 123,496 คน และครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 13,111 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการทำงานแบบองค์รวม โดยเชื่อมโยงกลไกระดับพื้นที่ เช่น ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์