กกต.แจงประกาศผลเลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา สุจริตใช้ 30 วัน ส่อทุจริตใช้ 60 วัน

กกต.แจงประกาศผลเลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา สุจริตใช้ 30 วัน ส่อทุจริตใช้ 60 วัน

กกต.แจงขั้นตอนประกาศผลเลือกตั้ง “กทม.-เมืองพัทยา” ถ้าเป็นไปอย่างสุจริต-เที่ยงธรรมประกาศใน 30 วัน หากพบมีส่อทุจริตใช้เวลา 60 วัน เผยผลคะแนนไม่เป็นทางการเลือก “นายกเมืองพัทยา” พบ “ปรเมศวร์” นำโด่ง 1.4 หมื่นคะแนน

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงแนวทางการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ที่ได้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ว่า เมื่อ กกต.ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ก็จะประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง แต่ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ กกต.จะดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 17 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

กกต.แจงประกาศผลเลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา สุจริตใช้ 30 วัน ส่อทุจริตใช้ 60 วัน

ขณะเดียวกันได้ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม.) อย่างไม่เป็นทางการ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 78,018 คน มาใช้สิทธิ 38,320 คน แบ่งเป็น บัตรดี 36,575 ใบ บัตรเสีย 1,001 ใบ บัตรไม่เลือกผู้ใด 744 ใบ

สำหรับผลคะแนนมีดังนี้

หมายเลข 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ จากกลุ่มเรารักพัทยา ได้ 14,349 คะแนน
หมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร จากกลุ่มพัทยารวมใจ ได้ 12,477 คะแนน
หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย จากคณะก้าวหน้า ได้ 8,759 คะแนน
หมายเลข 2 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ อิสระ ได้ 990 คะแนน

กกต.แจงประกาศผลเลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา สุจริตใช้ 30 วัน ส่อทุจริตใช้ 60 วัน