ตรวจสอบผู้มีสิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ที่นี่ ไม่มีชื่อ-ชื่อไม่ถูก เช็กเลย

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ที่นี่ ไม่มีชื่อ-ชื่อไม่ถูก เช็กเลย

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ล่าสุดทาง กรุงเทพมหานคร ได้ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา

นับถอยหลังวัน เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันที่ 22 พ.ค.2565 เวลา 08.00 -17.00 น. ซึ่งล่าสุดทาง กรุงเทพมหานคร ได้ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา (คลิกที่นี่)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กทม. จัดคูหาแยกโซนผู้ป่วยโควิด ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. 22 พ.ค.นี้

- เช็ค 3 ช่องทางตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 4.4 ล้านเสียง 22 พ.ค.65

- เปิดรับอาสาสมัครนับคะแนน เลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก.เริ่มแล้ววันนี้

 

สำหรับการ เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.จะต้องมีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้ง (กรุงเทพมหานคร) มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง หากมีการย้ายทะเบียนบ้านจากเขตหนึ่งไปยังอีกเขตหนึ่ง รวมกันแล้วมีระยะเวลาติดต่อกันครบ 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่เขตตามที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)  ถือเขตปกครองเป็นเขตเลือกตั้ง มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 50 เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้ง ครบ 1 ปี หากมีการย้ายทะเบียนบ้านจากเขตหนึ่ง ไปอยู่อีกเขตหนึ่งไม่ถึง 1 ปี จะไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่เขตใหม่ และจะต้องทำการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ที่เขตใหม่ และจะต้องทำการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านเดิม

 

กรณีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งแล้วไม่มีชื่อ ชื่อไม่ถูกต้อง หรือเจอชื่อผีในทะเบียนบ้าน ต้องทำอย่างไร?

http://www.ect.go.th

ต้องแจ้งเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

 

หากพบว่าตนเอง หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง

 

ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเขตเพื่อขอเพื่มชื่อ ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดตัวด้วย 

 

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ที่นี่ ไม่มีชื่อ-ชื่อไม่ถูก เช็กเลย

 

หากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ทำอย่างไร? 

ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน หรือ หลังวันเลือกตั้งภายใน 7 วัน คือ 

  • ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.2565
  • หลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.2565

 

โดยขอรับแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 31 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเขตด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปฯ Smart Vote

 

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ที่นี่ ไม่มีชื่อ-ชื่อไม่ถูก เช็กเลย  

 

CR : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์