กทม. จัดคูหาแยกโซนผู้ป่วยโควิด ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. 22 พ.ค.นี้

กทม. จัดคูหาแยกโซนผู้ป่วยโควิด ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. 22 พ.ค.นี้

กทม.จัดคูหาแยกโซนผู้ป่วย "โควิด" ลงคะแนนเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก." 22 พ.ค. พร้อมกำหนดมาตรการผู้ใช้สิทธิเข้มงวด

วันที่ 3 พ.ค. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2565 โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม และผ่านระบบออนไลน์ 

ในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีจำนวนลดลงนอกจากนี้ กทม.ได้ออกประกาศ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 52 การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เปิดได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus ขึ้นไปหรือ Thai Stop Covid 2 Plus แล้วเท่านั้น และจำกัดการให้บริการ และบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน เวลา 24.00 น. ซึ่งในเรื่องนี้ ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขต หมั่นตรวจสอบร้านอาหารและเครื่องดื่ม กำชับให้ปฏิบัติตามเวลาที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด 

กทม. จัดคูหาแยกโซนผู้ป่วยโควิด ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. 22 พ.ค.นี้

ในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภา กทม. ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. กทม.ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ภาครัฐกำหนด โดยเลือกสถานที่เปิด มีการระบายอากาศที่ดี ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ เตรียมคูหาลงคะแนนให้เพียงพอกับประชาชนที่มาใช้สิทธิ เพื่อลดความแออัดขณะรอลงคะแนน เตรียมคูหาแยกสำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือประชาชนที่มีอาการเป็นหวัด ไอหรือจามผิดปกติ 

รวมถึงจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ได้รับการรักษาแบบ Home Isolation หรือได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลระยะสั้นแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้าน สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ ดังนี้ 1.เตรียมพื้นที่โดยแยกพื้นที่ แยกโซน ไม่ปะปนกับคนทั่วไป ทั้งนี้ให้อยู่ในการกำกับของเจ้าหน้าที่และปรับให้เหมาะสมบริบทพื้นที่ 2.เตรียมคูหาพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ต้องสวมถุงมือ หน้ากากอนามัย face shield ในขณะปฏิบัติหน้าที่  

กทม. จัดคูหาแยกโซนผู้ป่วยโควิด ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. 22 พ.ค.นี้

นอกจากนี้สำนักอนามัยได้กำหนดแนวทาง และข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ข้อปฏิบัติประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับประชาชนทั่วไป และผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้1.หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด หรือร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมกัน ก่อนการปฏิบัติงาน 5 วัน 2.กรณีเจ้าหน้าที่มีประวัติเดินทางไปในสถานที่มีความเสี่ยงสูง มีความใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อ หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่และตรวจ ATK ก่อนการปฏิบัติงาน 3.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้ง 4.หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก หรือสัมผัสกับหน้ากากอนามัย 5.หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวหรือมือผู้อื่น 6.ระหว่างการนับคะแนน ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชนอย่างน้อย 1-2 เมตร และขอความร่วมมือกับประชาชนให้หลีกเลี่ยงการตะโกนเชียร์ขณะนับคะแนน 7.เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่และกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที 8.เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง 7 วัน หากมีอาการเจ็บป่วยสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทันที 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์