กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปในงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (เป็นการส่วนพระองค์)

วันนี้ (24 เมษายน 2567) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (เป็นการส่วนพระองค์)

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

 

เวลา ๑๖.๐๐ น. ครั้นเสด็จฯ ถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย นายสะเหลิมไช กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา นายคำพัน ฮั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและภริยา นายหลี บุนค้ำ ประธานสมาคมลาว - ไทย เพื่อมิตรภาพ และภริยา นายสุลิสัก สุลิทอน อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย พันเอก คำเก่ง ผางพิลาวง ที่ปรึกษาทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

 

ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทูลเกล้า ฯ ถวายช่อดอกไม้ เสด็จเข้าอาคารสถานทูต ฯ เสด็จเข้าห้องพิธี

 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงคม ทรงสรงน้ำพระพุทธรูป ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์

 

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หมอพร กราบบังคมทูลดำเนินการบายศรีสู่พระขวัญ เริ่มพิธีบายศรีสู่พระขวัญ ครั้นจบพิธีบายศรีสู่พระขวัญ เสด็จออกจากห้องพิธี ไปยังโต๊ะเสวย ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน ฯ เสวยพระกระยาหารเย็น และทอดพระเนตรการแสดง การฟ้อนรำ และขับร้องหมู่ การขับร้องเพลง "พรวันเกิด" การแสดงกายกรรม "ห่วงเหล็ก" การแสดงฟ้อนหมู่ ชีวิตใหม่ชาวม้ง การขับร้องเพลง กึมมุ

 

การขับร้องเพลง วิมานดิน การแสดงฟ้อนหมู่ "เก็บดอกฝ้าย" การขับร้องเพลง "บ้านเกิดเรา" การขับร้องเพลง "ยามแลงบ้านเฮา (ตกเย็นบ้านเรา)" การแสดงฟ้อน "สาวพวนม่วนชื่น" การแสดงกายกรรม "เลื่อนลอยเตะชาม" การฟ้อนรำ และขับร้องหมู่ เพลง "แววคำทูลลาว" จบการแสดง

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 คณะนักร้องขับร้องเพลงถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 

จากนั้น ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเค้ก ทรงตัดเค้ก สมควรแก่เวลา พิธีกร กราบบังคมทูลเบิกผู้แทนศิลปินนักแสดงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ารับพระราชทานกระเช้าดอกไม้ จำนวน 1 ราย แล้วเสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ไปงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2567