ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ความว่า 

 

 

ฯพณฯ นายทองลุน สีสุลิด
ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เวียงจันทน์

ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวลาวประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

 

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สัมพันธไมตรีที่ดำเนินมากว่าเจ็ดทศวรรษระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความสนิทสนมผูกพันกันดั่งเครือญาติที่ใกล้ชิด ต่างเป็นส่วนสำคัญและที่พึ่งพาของกันและกัน ในการพัฒนาความกินดีอยู่ดี เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย อีกทั้งจะยังคงแสวงหาโอกาสร่วมกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ทั้งในระดับทวิภาคี และในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในการพัฒนาด้านพลังงาน และความเชื่อมโยงระหว่างกัน
 
นับเป็นโอกาสที่น่ายินดีอีกวาระหนึ่ง ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช 2567 ไทยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประชาคมอาเซียนภายใต้การนำโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น ย่อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาค นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพในประชาคมอาเซียนต่อไปในภายภาคหน้า
          
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว