'พระราชินี' ทรงเปิดงาน 'วันสตรีไทย' ประจำปี 2566

'พระราชินี' ทรงเปิดงาน 'วันสตรีไทย' ประจำปี 2566

'พระราชินี' เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน 'วันสตรีไทย' ประจำปี 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีพระราชดำรัส นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำมาเป็นเครื่องมือช่วยสตรีไทยในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชาติบ้านเมือง

วันนี้ (4 สิงหาคม 2566) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 

\'พระราชินี\' ทรงเปิดงาน \'วันสตรีไทย\' ประจำปี 2566

 

 

เวลา 15.27 น. ครั้นเสด็จฯ ถึง นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางอภิรดี โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 แม่ทัพภาคที่ 1 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 

เสด็จเข้าห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เสด็จขึ้นบนเวที ประทับพระราชอาสน์ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

 

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

\'พระราชินี\' ทรงเปิดงาน \'วันสตรีไทย\' ประจำปี 2566

 

กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ 

 

การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 และกราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 100 ราย สตรีไทยดีเด่น เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 150 ราย พระราชทานเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตร ตามลำดับ 

 

เมื่อขบวนเทียนชนวนพิธีเปิดงาน 'วันสตรีไทย ประจำปี 2566' เคลื่อนเข้าห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ถึงหน้าที่ประทับ ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าเปิดงาน 'วันสตรีไทย ประจำปี 2566' ประทับพระราชอาสน์ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย 

 

\'พระราชินี\' ทรงเปิดงาน \'วันสตรีไทย\' ประจำปี 2566

 

 

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า 

 

'ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีงานเปิดวันสตรีไทย ประจำปี พุทธศักราช 2566 ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยกับทุกๆ ท่านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่น ตามที่ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ได้รายงานว่า การจัดการวันสตรีไทยในปีนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่ง คือ  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปนั้น นับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่ง 

 

ทั้งนี้ เพราะในปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญและจำเป็นต่อวิถีการดำเนินชีวิตของทุกคนมากขึ้น ทั้งยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำรงชีวิตประจำวันตลอดเวลา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถนำมาเป็นเครื่องมือช่วยสตรีไทยในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ทำ ตลอดจนพัฒนา ครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองต่อไปได้ 

 

ดังนั้น หากทุกคนทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีจะได้ร่วมกันพิจารณาแสวงหาแนวทางที่ถูกต้องในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์  ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้สตรีไทยทุกคนทุกสาขาอาชีพได้เข้าถึง เข้าใจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้น สามารถเลือกสรรมาใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม หรือแม้กระทั่งสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาสตรีอย่างยั่งยืนได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวันสตรีไทยในปีนี้ จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของการพัฒนาสตรีไทยดังที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติบำเพ็ญมาด้วยดีโดยตลอด อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแท้จริง ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเข้าขอเปิดงานวันสตรีไทย 2566 ณ บัดนี้ ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและขออวยพรให้ทุกท่านมีความความเจริญทุกประการทั่วกัน' 

 

\'พระราชินี\' ทรงเปิดงาน \'วันสตรีไทย\' ประจำปี 2566

 

จากนั้น เสด็จลงจากเวที พระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ราย เสด็จฯ ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการภายในห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนางฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสืองานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 เสด็จออกจากห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เสด็จฯ ไปยังห้องจูปีเตอร์ 3 ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเสด็จฯ ไปยังห้องจูปีเตอร์ 2 ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดงานฯ 

 

เสด็จไปยังที่จัดนิทรรศการฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ 904 และร้านโกลเด้น เพลส มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

 

\'พระราชินี\' ทรงเปิดงาน \'วันสตรีไทย\' ประจำปี 2566