โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และยังคงส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ และผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่างๆ อีกทั้งทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยที่ดี รวมถึงสุขอนามัยพื้นฐานและการโภชนาการของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2565

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ (6 ธ.ค.65) เวลา 09.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 305 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธรณ์พัฒน์ จินานุรักษ์ เป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ไปมอบแก่เด็กกับเยาวชน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 53 คน ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์ เป็นประธานเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก และเจ้าหน้าที่ จำนวน 240 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่างๆ มาโดยตลอด นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ราษฎรได้รับผลกระทบ 

อีกทั้งทรงติดตามสถานการณ์และการดำเนินมาตรการต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 3 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2565 

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อบำบัดทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร รวมถึงเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ให้มีโภชนาการที่ดี สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดูแลรักษาและป้องกันตนเอง ส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ