กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มรภ.นครราชสีมา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มรภ.นครราชสีมา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ มรภ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 65

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มรภ.นครราชสีมา

จากการที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

นับเป็นหนึ่งในพระภารกิจสำคัญที่ทรงปฏิบัติเพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งของประชาชน และสัตว์เลี้ยง รวมถึงสัตว์จรจัดให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”ตามพระปณิธานฯ ที่จะให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. 2573

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มรภ.นครราชสีมา

ในการนี้ ทรงเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยโปรดให้ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพให้คำปรึกษา และบริการทันตกรรม 

รวมถึงแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม และครอบแก้ว ซึ่งการให้บริการประชาชนเริ่มตั้งแต่ การลงทะเบียน ซักประวัติ คัดกรองผู้ป่วย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต การวินิจฉัยโรค และการจ่ายยาตามอาการของโรค โดยตลอดทั้ง 2 วันนี้ ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่พบส่วนใหญ่ เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบจักษุ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินหายใจ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มรภ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์ มีจิตอาสาในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นพร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม ความมุ่งมั่น อย่างไม่หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียม

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โปรดให้จัดกิจกรรมสัญจรเต็มรูปแบบ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยให้บริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มรภ.นครราชสีมา

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ จำนวน 500 โดส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นต่อไป ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายของโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ

พร้อมกันนี้ ทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ภายในมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องดมยาสลบ เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มรภ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระปณิธานในการรณรงค์ส่งเสริมในการขับเคลื่อนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” อย่างต่อเนื่อง ด้วยพระประสงค์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

มูลนิธิจุฬาภรณ์ หน่วยงานในพระดำริฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ “คุณไหมทอง” สุนัขทรงเลี้ยง เป็นที่ระลึก 

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า” เลขที่บัญชี 468-116003-1 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก : ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มรภ.นครราชสีมา กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มรภ.นครราชสีมา กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มรภ.นครราชสีมา กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มรภ.นครราชสีมา