ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่ เสด็จขึ้นครองราชย์

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่ เสด็จขึ้นครองราชย์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ความว่า 

ฝ่าพระบาท

ในยามที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันสูงส่งของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่  2 หม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง ในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

ฝ่าพระบาททรงเป็นที่ชื่นชมจากนานาประเทศในโลกด้วยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ทรงเป็นผู้นำด้วยพระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่าง อีกทั้งทรงมีบทบาทสำคัญตลอดมาในการปลูกฝัง เสริมสร้างความสำนึกในสิ่งที่เป็นปัจจัยความผาสุกของมนุษยชาติโครงการในพระราชดำริ ที่โดดเด่นของฝ่าพระบาทอันเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดได้แก่ มูลนิธิเดอะพรินส์ทรัสต์ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเป็นจำนวนนับล้านคน และพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ประการหนึ่งที่ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าจากพระบรมราชบุพการี อันเป็นเหมือนดวงประทีปนำทาง ด้วยการสืบสานพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์ ด้วยเหตุฉะนี้ เราจึงต่างได้ตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นว่า จะสืบสานและรักษาไว้ซึ่งมรดกนี้

หม่อมฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นประจักษ์ชัดว่าประเทศไทยและสหราชอาณาจักรต่างได้ดูแลรักษาความสัมพันธ์ต่อกันให้แน่นแฟ้นเสมอมา ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองเท่านั้น แต่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองด้วย ประชาชนชาวไทยยังคงรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาท เมื่อปีพุทธศักราช 2531 ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของหม่อมฉัน ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

หม่อมฉันและประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรือง เปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนาน

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว