โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 43 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 43 ราย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 'พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล' จำนวน 43 ราย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 43 ราย

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 43 ราย ดังนี้

 

 

 1. พลตำรวจโท สุรพงษ์ ชัยจันทร์ เป็น พลตำรวจเอก
 2. พลตำรวจตรี กำพล กุศลสถาพร เป็น พลตำรวจโท
 3. พลตำรวจตรี กิตติพันธุ์ จุนทการ เป็น พลตำรวจโท
 4. พลตำรวจตรี คเณศ บุญเกษมสันติ เป็น พลตำรวจโท
 5. พลตำรวจตรี ชนวีร์ ชมาฤกษ์ เป็น พลตำรวจโท
 6. พลตำรวจตรี ชูฉัตร ธารีฉัตร เป็น พลตำรวจโท
 7. พลตำรวจตรี ภรศักดิ์ นวนหนู เป็น พลตำรวจโท
 8. พลตำรวจตรี ภวัต ประทีปวิศรุต เป็น พลตำรวจโท
 9. พลตำรวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย เป็น พลตำรวจโท
 10. พลตำรวจตรี สมเกียรติ วัฒนพรมงคล เป็น พลตำรวจโท
 11. พลตำรวจตรี สายเพชร ศรีสังข์ เป็น พลตำรวจโท
 12. พลตำรวจตรี สำเริง สวนทอง เป็น พลตำรวจโท
 13. พลตำรวจตรี อาคม ไตรพยัคฆ์ เป็น พลตำรวจโท
 14. พันตำรวจเอก กตธน ศรีงามช้อย เป็น พลตำรวจตรี
 15. พันตำรวจเอก กษิภณ ศิริจันทร์ เป็น พลตำรวจตรี
 16. พันตำรวจเอก กิตติ กองแสงศรี เป็น พลตำรวจตรี
 17. พันตำรวจเอก โกศล ยามา เป็น พลตำรวจตรี
 18. พันตำรวจเอก โกศล วีรวิศาล เป็น พลตำรวจตรี
 19. พันตำรวจเอก จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม เป็น พลตำรวจตรี
 20. พันตำรวจเอก ฐนกร คุ้มวงศ์ เป็น พลตำรวจตรี
 21. พันตำรวจเอก ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข เป็น พลตำรวจตรี
 22. พันตำรวจเอก เผด็จ โชคเรืองสกุล เป็น พลตำรวจตรี
 23. พันตำรวจเอก พงศ์พัฒน์ สุขสวัสดิ์ เป็น พลตำรวจตรี
 24. พันตำรวจเอก ภูดิท พานิชประเสริฐ เป็น พลตำรวจตรี
 25. พันตำรวจเอก มงคล ภูวประภาชาติ เป็น พลตำรวจตรี
 26. พันตำรวจเอก มานะ นาคทั่ง เป็น พลตำรวจตรี
 27. พันตำรวจเอก เมฒาวิศ ประดิษฐ์ผล เป็น พลตำรวจตรี
 28. พันตำรวจเอก รณภพ พรอรุณ เป็น พลตำรวจตรี
 29. พันตำรวจเอก วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ เป็น พลตำรวจตรี
 30. พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ เป็น พลตำรวจตรี
 31. พันตำรวจเอก สมพร กฤษณพิพัฒน์ เป็น พลตำรวจตรี
 32. พันตำรวจเอก สราวุธ ศรีชัย เป็น พลตำรวจตรี
 33. พันตำรวจเอก สาโรช ขวัญบุญจันทร์ เป็น พลตำรวจตรี
 34. พันตำรวจเอก สุชาติ สอิด เป็น พลตำรวจตรี
 35. พันตำรวจเอก สุธี เข็มราช เป็น พลตำรวจตรี
 36. พันตำรวจเอก สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ เป็น พลตำรวจตรี
 37. พันตำรวจเอก อริยพล สินสอน เป็น พลตำรวจตรี
 38. พันตำรวจเอกหญิง กัลยกร คุณมี เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 39. พันตำรวจเอกหญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 40. พันตำรวจเอกหญิง ไฉไล เที่ยงกมล เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 41. พันตำรวจเอกหญิง บังอร คล้ายสกุล เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 42. พันตำรวจเอกหญิง พรทิพย์ วงค์ผดุง เป็น พลตำรวจตรีหญิง
 43. พันตำรวจเอกหญิง รุ่งทิวา ผิวขาว เป็น พลตำรวจตรีหญิง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี
 

อ่านประกาศพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 43 ราย (คลิก)