ประกาศ กพท. ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ - ภายในประเทศ พ.ศ. 2567

ประกาศ กพท. ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ - ภายในประเทศ พ.ศ. 2567

ลงราชกิจจาฯ! ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ - ภายในประเทศ พ.ศ. 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ พ.ศ. 2567

 

 

ด้วยมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 บัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกได้ตามหมวด 6 ทวิ โดยเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะดังกล่าวจะเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกจากผู้โดยสารอากาศยานได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบินพลเรือนตามมาตรา 60/37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

 

 

ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคมยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ท้ายหนังสือกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0202/กม 374 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกประกาศให้ทราบทั่วกันเกี่ยวกับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกในปัจจุบันที่สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะแต่ละแห่งได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บได้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบินพลเรือน ตามมาตรา 60/37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริมกิจการการบินพลเรือนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการการบินพลเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ พ.ศ. 2567"

ข้อ 2 ค่าบริการผู้โดยสารขาออกที่สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะเรียกเก็บได้ให้เป็นไปตามอัตราต่อผู้โดยสารหนึ่งคน ดังต่อไปนี้

 

(1) เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ สำหรับสนามบินต่าง ๆ ดังนี้

(ก) สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งละไม่เกิน 730 บาท
(ข) สนามบินสมุย ครั้งละไม่เกิน 700 บาท
(ค) สนามบินสุโขทัย ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
(ง) สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ยกเว้นสนามบินเบตงและสนามบินอื่นนอกจากสนามบิน
ตาม (ก) (ข) และ (ค) ครั้งละไม่เกิน 400 บาท

 

(2) เพื่อการเดินทางภายในประเทศ สำหรับสนามบินต่าง ๆ ดังนี้

(ก) สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งละไม่เกิน 130 บาท
(ข) สนามบินสมุยและสนามบินสุโขทัย ครั้งละไม่เกิน 400 บาท
(ค) สนามบินตราด ครั้งละไม่เกิน 200 บาท
(ง) สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานและสนามบินอื่นนอกจากสนามบินตาม (ก) (ข) และ (ค) ครั้งละไม่เกิน 50 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สุทธิพงษ์ คงพูล
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย