กู้เงิน กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 แสน เช็กเงื่อนไข

กู้เงิน กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 แสน เช็กเงื่อนไข

กู้เงิน กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0% วงเงินสูงสุด 3 แสน เช็กเงื่อนไขคุณสมบัติ ปล่อยกู้แล้ววันนี้ - 30 เม.ย. 67

กรมการจัดหางาน (กกจ.) เผยเงื่อนไข คุณสมบัติ อาชีพอิสระ กู้เงิน กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน วงเงินสูงสุด 3 แสนบาท โดยสามารถยื่นคำขอได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เช็กเลยใครกู้เงินนี้ได้บ้าง

 

 

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน และสอบถามขอกู้ยืมเงินภายใต้เงื่อนไข ดอกเบี้ย 0% เข้ามาเป็นจำนวนมาก กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการกู้ยืมเงินเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านซึ่งเป็นแรงงานอิสระ สามารถกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน 

 

ซึ่งผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง กรณีเป็นกลุ่มบุคคลต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน (มีผู้นำกลุ่ม) และต้องไม่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้รับงานฯกลุ่มอื่น โดยสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน มีดังนี้

 

  1. เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน 
  2. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน 
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4. ไม่เป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

 

กรณีประเภทบุคคล ต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี 

 

กรณีประเภทกลุ่มบุคคล ต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี (เฉพาะกู้วงเงิน 300,000 บาท ต้องมีสมาชิก 6 คนขึ้นไป) 

 

นายสมชาย กล่าวต่อว่า ในปีนี้ กรมการจัดหางาน มีความตั้งใจมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยมอบของขวัญสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ยื่นกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ด้วยการลดดอกเบี้ย จากเดิมอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ร้อยละ 3 ต่อปี เป็น 0% นาน 24 งวด มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่กู้เงินไปแล้ว ต้องชำระหนี้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดในงวดที่ 1-12 หากยื่นกู้หลังจากระยะเวลาที่กำหนดยังคงสามารถยื่นได้ แต่จะคิดดอกเบี้ยเท่าเดิม ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือที่กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน โทร 02 245 1317 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694