ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งคกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 55 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งคกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 55 ราย

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 55 ราย

วันที่ 18 เมษายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 55 คน

 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 มิถุนายน 2563) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 39 คน ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 55 คน ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ ดังนี้

 

 

1. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย

1.1 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
1.3 พลโท สุขสันต์ สิงหเดช
1.4 นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ
1.5 นายมานะ วีระอาชากุล
1.6 พลตำรวจโท วราวุธ ทวีชัยการ
1.7 พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
1.8 รองศาสตราจารย์วรรณภา ติระสังขะ
1.9 นายณอคุณ สิทธิพงศ์
1.10 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
1.11 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
1.12 รองศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์
1.13 พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
1.14 นายธนกฤต วรธนัชชากุล
1.15 พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
1.16 นางพัชฌา จิตรมหึมา
1.17 นายอรรถพล อรรถวรเดช
1.18 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
1.19 นายสมคิด จันทมฤก
1.20 นายมานะ สิมมา
1.21 นางวนิดา สักการโกศล
1.22 นายคุณวุฒิ ตันตระกูล
1.23 นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
1.24 นายจเร พันธุ์เปรื่อง
1.25 รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย
1.26 นายธนากร แหวกวารี
1.27 นายสมยศ อักษร
1.28 นายไพรัช ชัยชาญ


2. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย

2.1 ศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
2.2 นายรุ่งเรือง กิจผาติ
2.3 ศาสตราจารย์เฉลิม หาญพาณิชย์
2.4 พลโท ศาสตราจารย์คลินิกภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
2.5 นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
2.6 นางสาวเสาวณีย์ คงวุฒิปัญญา
2.7 พลอากาศโท อิทธพร คณะเจริญ

 

3. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศ ความมั่นคง และการเมือง ประกอบด้วย

3.1 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์
3.2 นายดนัย มู่สา
3.3 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
3.4 พลตำรวจตรี ศาสตราจารย์ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์
3.5 พันตำรวจเอก วิทยา บวรศิขริน
3.6 นายปิยะ คงขำ
3.7 นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์

 

4. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร ประกอบด้วย

4.1 นายอดิทัต วะสีนนท์
4.2 นายภุชพงค์ โนดไธสง
4.3 รองศาสตราจารย์ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
4.4 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย
4.5 นางสาวสายน้ำผึ้ง ทองใส
4.6 ศาสตราจารย์วราวุฒิ ครูส่ง
4.7 นายสุรพงษ์ เจียสกุล

 

5. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลัง ประกอบด้วย

5.1 นางชลิดา พันธ์กระวี
5.2 นางดวงตา ตันโช
5.3 นายเกริกพงษ์ เกสรทอง
5.4 นายพนิต ธีรภาพวงศ์
5.5 นายเทวินทร์ นรินทร์
5.6 รองศาสตราจารย์เอกพร รักความสุข

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)