บังคับใช้แล้ว! ราชกิจจาฯ ประกาศ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

บังคับใช้แล้ว! ราชกิจจาฯ ประกาศ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว นำร่อง 4 จังหวัด มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 โดยมีนายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในประกาศ

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่รัฐบาลมีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการตามนโยบายดังกล่าว

ประกอบกับได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการสาธารณสุขกรณีที่มีเหตุสมควรตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการสาธารณสุขได้ตามนโยบายดังกล่ว ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

อาศัยอำนาจตามกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้อแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่25 ธันวาคม 2566 และในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดังต่อไปนี้


 

(1) จ่ายให้แก่หน่วยบริการเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่เข้ารับบริการกรณีที่มีเหตุสมควร ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินงานตามนโยบาย 30บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประขาชนใบเดียวได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่นตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อจังหวัดตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

(2) จ่ายให้แก่หน่วยบริการเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินงานตามนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัฒนราธิวาส และจังหวัดอื่นตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดี่ยวของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อจังหวัดตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

ข้อ 4 การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามประกาศนี้ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันเริ่มโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจนถึงวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือเป็นการดำเนินการตามประกาศนี้และให้หน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามประกาศนี้

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้

บังคับใช้แล้ว! ราชกิจจาฯ ประกาศ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว บังคับใช้แล้ว! ราชกิจจาฯ ประกาศ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว