'สอบตำรวจ' ล่าสุด รับทหารกองหนุน-ทหารเกณฑ์ วุฒิ ม.6-ปวช. เช็กที่นี่

'สอบตำรวจ' ล่าสุด รับทหารกองหนุน-ทหารเกณฑ์ วุฒิ ม.6-ปวช. เช็กที่นี่

อัปเดต "สอบตำรวจ" หรือ "สอบนายสิบตำรวจ 2567” ล่าสุด จำนวน 500 อัตรา รับทหารกองหนุน-ทหารเกณฑ์ ใช้วุฒิการศึกษา ม.6-ปวช. เช็กที่นี่ รายละเอียดครบจบ

ล่าสุดอัปเดต กรณี "สอบตำรวจ" หรือ "สอบนายสิบตำรวจ 2567” รับสมัครทหารกองหนุน-ทหารเกณฑ์ ใช้วุฒิการศึกษา ม.6-ปวช. 

ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเล็ง เปิดรับสมัครและคัดเลือกทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) จำนวน 500 อัตรา บรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมสำเร็จการฝึกอบรม จะแต่งตั้งลงในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดคล้องกับภารกิจของทหาร และมีความคุ้นเคยกับระบบการฝึกการใช้อาวุธต่าง ๆ อยู่แล้ว

การรับทหารกองหนุนเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจนั้น จะสามารถลดเวลาการฝึกอบรมให้สั้นลงเหลือเพียงประมาณ 6 เดือน ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณ โดยทหารกองหนุนที่จะรับสมัครนั้น

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน สอบนายสิบตำรวจ 500 อัตรา 

ประกาศกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการ ในกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีการคัดเลือก

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 

ตําแหน่งรองผู้บังคับหมู่ (ทําหน้าที่นักเรียน) กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง กองบัญชาการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ในสถานศึกษาของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และเมื่อสําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียน นายสิบตํารวจจะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ยศ สิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เรียกว่า สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ใช้อักษรของสายสอบ คือ กห.๓๑ จํานวน ๕๐๐ อัตรา

 

มีคุณสมบัติ

คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบเป็นบุคคล เพศชาย และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการ ในกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) โดยให้รวมถึงทหารกองหนุนที่จะปลดประจําการก่อนวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๑๗ หรือก่อนวันที่กําหนดให้มีคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการตํารวจ (นักเรียนนายสิบตํารวจ) หากมีการเลื่อนแผนปฏิบัติงาน การสอบออกไป แล้วแต่กรณี สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้ 

อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๗ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร ๒.๕ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร จากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗) 

วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว 

ผู้สมัครสอบไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือ เรียกร้องสิทธิใด ๆ ให้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ สําหรับคุณวุฒิที่ไม่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สําเร็จการศึกษา เพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สําเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

มีหนังสือรับรองว่าระหว่างอยู่ในกองประจําการหรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้มีวินัยดี ไม่มีประวัติการขาดราชการ หนีราชการ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับกองร้อยขึ้นไป 

- สําหรับข้าราชการตํารวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตํารวจ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตาม 
- ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตํารวจยังไม่ถึง ๑ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
- ผู้ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ 
- ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนําไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา คุณสมบัติในการเข้ารับราชการตํารวจ หรือประกอบ 
การพิจารณาการฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกําหนดการที่ควรทราบ 

วิธีการสมัคร กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://policeadmission.thaijobjob.com โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา (รับสมัครทาง อินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น) 

หน่วยที่รับผิดชอบดําเนินการ คือ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดยฝ่ายอํานวยการ ๑ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ชั้น ๒ อาคารจุลละพรามหณ์ เลขที่ ๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๔๓๗๐ เว็บไซต์ www.bpp.go.th 

สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ให้ผู้มาสอบเข้าห้องสอบ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ ถึงเวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา เท่านั้น) วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ ๑๕๐ คะแนน ใช้เวลาทําข้อสอบ ๓ ชั่วโมง ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน ตามผนวก จ 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (รอบสอง) ตามเกณฑ์การตัดสินที่กําหนดเรียงตามลําดับตัวอักษร ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://policeadmission.thaijobjob.com โดยประกาศดังกล่าว จะแจ้ง กําหนดการ วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ กองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดน กําหนดต่อไป 
 

อ้างอิง - กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน