อัปเดต แก้หนี้ข้าราชการ กรุงไทย ส่งแคมเปญ สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

อัปเดต แก้หนี้ข้าราชการ กรุงไทย ส่งแคมเปญ สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

อัปเดต แก้หนี้ข้าราชการ กรุงไทย ขานรับนโยบายรัฐส่งแคมเปญ สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน นำร่องจับมือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น - เครดิตบูโร ช่วยเหลือข้าราชการครู ลดภาระการเงิน ปิดจบหนี้เรื้อรัง ผ่อนได้ถึงอายุ 80 ปี

วันที่ 9 เมษายน 2567 'ธนาคารกรุงไทย' สนับสนุนนโยบายรัฐบาล เร่งช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มเปราะบางแก้ไขปัญหาหนี้ ผ่านแคมเปญ 'สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน' อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ตลอดอายุสัญญา สามารถขยายเวลาชำระหนี้สูงสุดถึงอายุ 80 ปีตามความจำเป็น ให้มีเงินพอใช้ดำรงชีพ ไม่พึ่งหนี้นอกระบบ พร้อมลงนาม MOU กับ 'สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น' และ 'เครดิตบูโร' นำร่องช่วยเหลือข้าราชการครู เพื่อลดภาระการเงิน ปิดจบหนี้เรื้อรังได้เร็วขึ้น พร้อมเสริมแกร่งความรู้ทางการเงิน ขับเคลื่อนสหกรณ์ต้นแบบแก้หนี้ยั่งยืน พร้อมต่อยอดขยายความร่วมมือกับ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานราชการต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

นายสันทาน สีสา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนทุกภาคส่วน และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ขอความร่วมมือ สหกรณ์ จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก โดยการ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ และการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิก โดยเสนอให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมวินัยทางการเงินร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ภายใต้โครงการ 'สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน' โดยเชื่อมั่นว่า จากความมุ่งมั่นของทั้ง 2 หน่วยงานจะช่วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

ด้าน นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เป็นสหกรณ์ต้นแบบรายแรกที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร ซึ่งเป็นการจุดประกายการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ให้เข้มแข็ง มั่นคง และเป็นมาตรฐาน เทียบได้กับสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันมีสมาชิกรวม 22,175 คน มีสินทรัพย์ จำนวน 33,707 ล้านบาท มีสมาชิกที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์ 16,756 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ของสมาชิกทั้งหมด คิดเป็นมูลหนี้รวม 33,238 ล้านบาท

 

โดยปัญหาของสมาชิกคือ มีเจ้าหนี้มากกว่า 1 ราย ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ มีเงินเดือนเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของสมาชิก จึงได้ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีระยะผ่อนชำระยาวขึ้น และมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพ ส่งเสริมวินัยทางการเงิน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

อัปเดต แก้หนี้ข้าราชการ กรุงไทย ส่งแคมเปญ สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

 

 

ขณะที่ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า เครดิตบูโรมีความห่วงใยในปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นมาโดยตลอด และเห็นว่าโครงการ 'สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน' เครดิตบูโรจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเพื่อสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืน สำหรับลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือด้วยการ ลดภาระอัตราดอกเบี้ย และชำระหนี้ที่เหมาะสมกับรายได้ และมีเงินไว้กินไว้ใช้อย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันลูกหนี้จะร่วมแสดงเจตนารมณ์ตามกฎหมายอย่างเป็นทางการว่าจะไม่ก่อหนี้เพิ่ม โดยโครงการนี้นำร่องเริ่มกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรรายแรก เพื่อช่วยให้จัดการหนี้ได้ดีขึ้น และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการดีขึ้น

 

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนและเป็นอุปสรรคสำคัญที่ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะหน้า รัฐบาลโดยนโยบายของนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนผ่านกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย จึงขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยเร็วที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มเปราะบาง ที่มีภาระหนี้สูง เงินเดือนถูกหักเงินไปใช้หนี้จนเกือบหมด มีเหลือใช้ในแต่ละเดือนไม่ถึง 30% ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทำให้ต้องไปกู้เพิ่มเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จนมีหนี้อยู่หลายแห่ง กระจัดกระจายและอยู่ในวงจรหนี้ไม่จบไม่สิ้น

 

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้ข้าราชการ โดยเร่งพัฒนารูปแบบ และวิธีการต่าง ๆ เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในเชิงระบบ ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินสภาพและสถานะของหนี้ ความสามารถในการประเมินกำลังของข้าราชการแต่ละรายในการชำระหนี้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือข้าราชการได้อย่างตรงจุด ทันการณ์ และเพิ่มความสามารถในการดำรงชีพของข้าราชการอย่างเหมาะสม ธนาคารจึงได้จัดทำโครงการ 'สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน' เพิ่มเติมจากมาตรการความช่วยเหลือข้าราชการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

 

ภายใต้โครงการนี้ ธนาคารได้บูรณาการด้านข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงสถานะหนี้องค์รวมอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน รวมถึงเชื่อมโยงแหล่งที่มาของรายได้ตลอดช่วงอายุวัย โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมบัญชีกลาง และ เครดิตบูโร รวมถึงสหกรณ์ที่ข้าราชการเป็นสมาชิก ซึ่งจากจำนวนสหกรณ์ฯ กว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาคัดเลือก 'สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น' เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหนี้ เนื่องจากเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ 1 ใน 7 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมกับเครดิตบูโร ทำให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์สถานะหนี้ได้อย่างรอบด้าน และพิจารณารูปแบบการชำระหนี้ที่เหมาะสม 'สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน' ข้าราชการกลุ่มเปราะบาง สามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ จากทั้งธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้ง สินเชื่อบ้าน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) และสินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญาสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน) โดยได้รับยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

2. สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ธนาคารสนับสนุนให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

อัปเดต แก้หนี้ข้าราชการ กรุงไทย ส่งแคมเปญ สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

 

จุดเด่นแคมเปญ

 

  • สามารถร่วมใช้บริการทางการเงินกับสหกรณ์ที่ข้าราชการเป็นสมาชิก (Co-Exist) โดยที่ให้มีเงินเหลือใช้เพื่อดำรงชีพไม่น้อยกว่า 30% และยังสามารถหมดหนี้ได้หลังเกษียณ

 

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ 'คงที่' ตลอดอายุสัญญา ไม่ผันผวนไปตามทิศทางของดอกเบี้ย วางแผนการบริหารหนี้ระยะยาวและสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น

 

  • ขยายระยะเวลาคืนหนี้ และอายุผู้กู้ ให้สามารถชำระได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปี จากเดิมกำหนดอายุถึง 60 ปี เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับข้าราชการ

 

  • สร้างวินัยการเงิน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืน ในระหว่างเข้าร่วมมาตรการฯ ลูกหนี้จะเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่ก่อหนี้เพิ่ม โดยธนาคารร่วมมือกับเครดิตบูโร ในการแจ้งเตือน หากลูกหนี้มีการก่อหนี้เพิ่มและร่วมมือกับสหกรณ์ในการแชร์ข้อมูลสถานะหนี้ โดยได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (iLock Bureau)

 

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน เป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพทางการเงินออนไลน์ที่จะช่วยให้ทราบสถานะทางการเงินเพื่อช่วยวางแผนเริ่มต้นจัดการหนี้ได้ง่าย ๆ ผ่าน  https://krungthai.com/link/รวมหนี้ยั่งยืน

 

ทั้งนี้ 'สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน' สำหรับข้าราชการที่มีสินเชื่อกรุงไทยวงเงินฉุกเฉินและเป็นข้าราชการที่ในอนาคตจะมีสิทธิได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดจากกรมบัญชีกลางเมื่อเกษียณอายุ และมีสิทธิจะได้รับบำนาญรายเดือนหลังเกษียณอายุ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือข้าราชการได้ 50,000 คน รวมวงเงิน 50,000 ล้านบาท อีกทั้ง ปัจจุบันธนาคารยังมีวงเงินสนับสนุนสหกรณ์ทั้งระบบอยู่ถึงเกือบ 140,000 ล้านบาท

 

ธนาคารกรุงไทย ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ และสนับสนุนให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว ตามแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคาดหวังว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลุดพ้นวงจรหนี้ ดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ผู้ที่สนใจสามารถขอคำแนะนำการแก้หนี้อย่างยั่งยืนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center 02 111 1111 กด 99

 

อัปเดต แก้หนี้ข้าราชการ กรุงไทย ส่งแคมเปญ สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

 

อัปเดต แก้หนี้ข้าราชการ กรุงไทย ส่งแคมเปญ สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน