เช็คได้ที่นี่! ราชกิจจานุกเบกษาแพร่ระเบียบ กกต.เลือกตั้ง สว.ปี 67

เช็คได้ที่นี่! ราชกิจจานุกเบกษาแพร่ระเบียบ กกต.เลือกตั้ง สว.ปี 67

คลอดแล้ว! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สว.ปี 67 ใครเป็นผู้มีสิทธิสมัคร-ใครมีสิทธิเลือกตั้งบ้าง เช็คเลย

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2567 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พ.ศ. 2567 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 34 มาตรา 37 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 6 มาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36

มาตรา 38 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 48มาตรา 49 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไว้ 

 

คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด