สมัครงาน กรมประมง เปิดสมัครงาน ไม่ต้องผ่านภาค ก.

สมัครงาน กรมประมง เปิดสมัครงาน ไม่ต้องผ่านภาค ก.

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.ผ่านออนไลน์ 13-21 ธ.ค. 66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ

กรมประมง ออกประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง โดยระบุว่า

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการช่างศิลป์ วิศวกรโยธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสื่อสาร พนักงานห้องทดลอง นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1 และช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

และคำสั่งกรมประมง ที่ 891/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1 ตำแหน่ง กลุ่มงาน อัตราว่าง 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

  • ตำแหน่งวิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
  • ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ จํานวน 1 อัตรา 

กลุ่มงานบริการ 

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา 
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา 
  • ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง จํานวน 2 อัตรา 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร จํานวน 1 อัตรา 
  • ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1 จํานวน 1 อัตรา 
  • ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1 จํานวน 2 อัตรา 

ทั้งนี้ ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 - 9

1.2 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว เกินห้าปีและมีหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กำหนด 
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
8. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานราชการของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของเอกชน 
9. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ เพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ 

ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 4 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง กรณี พระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ห้ามพระภิกษุ หรือสามเณรสอบแข่งขัน หรือคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานของรัฐ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

3.การรับสมัคร 

3.1 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

 

สมัครงาน กรมประมง เปิดสมัครงาน ไม่ต้องผ่านภาค ก.