ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นทางด่วนฟรี 2 สายช่วงปีใหม่ เริ่ม 28 ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นทางด่วนฟรี 2 สายช่วงปีใหม่ เริ่ม 28 ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเว้นค่าทางด่วน 2 สาย ช่วงปีใหม่ เริ่ม 28 ธ.ค. 66 เวลา 00.01 น. ถึง 3 ม.ค. 67 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม 2 ฉบับ มีสาระสำคัญ เรื่องการ ยกเว้นค่าทางด่วน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 หรือ ฟรีค่าทางด่วน รวม  2 เส้นทาง 

โดย ประกาศฉบับที่ 1 ความว่า ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่าง ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2566

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตรา ค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษ สายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตรา ค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น 

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 พิจารณากำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษ สายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษ กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม กับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถ ที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2566" 


ข้อ 2 ประกาศกระทรวงคมนาคมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษ กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม กับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถ ที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 8 ผู้ใช้รถบนทางพิเศษต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศ ยกเว้นตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 24.00 นาฬิกา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ สถานที่จัดเก็บตามที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำหนด” 


ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ส่วน ประกาศฉบับที่ 2 ความว่า ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้ สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสีย หรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 พิจารณากำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 


ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสีย ค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566"


ข้อ ๒ ประกาศกระทรวงคมนาคมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสีย ค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


“ข้อ 8 ผู้ใช้รถบนทางพิเศษต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศ ยกเว้นตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 24.00 นาฬิกา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ สถานที่จัดเก็บตามที่การทางพิเศษ แห่งประเทศไทยกำหนด” ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)