ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ วันที่ 3 รวม 4.5 หมื่นราย มูลหนี้กว่า 1.8 พันล้าน

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ วันที่ 3 รวม 4.5 หมื่นราย มูลหนี้กว่า 1.8 พันล้าน

มท. เปิดรับ ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ วันที่ 3 รวมมูลหนี้กว่า 1,863 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 45,564 ราย กทม. ยังครองแชมป์ลงทะเบียนมากสุด 2,969 ราย แม่ฮ่องสอนน้อยสุด 55 ราย

วันนี้ (3 ธ.ค. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันที่ 3 ของการเปิดรับ ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ โดยจากข้อมูล เมื่อเวลา 15.30 น. มีประชาชนลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งสิ้น จำนวน 45,564 ราย แบ่งเป็น

 • การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 44,264 ราย
 • การลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 1,300 ราย
 • รวมจำนวนเจ้าหนี้ 23,214 ราย
 • มูลหนี้ 1,863.065 ล้านบาท

 

พื้นที่/จังหวัด ผู้ลงทะเบียนมากที่สุด  5 ลำดับแรก ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร

 • มีผู้ลงทะเบียน 2,969 ราย
 • เจ้าหนี้ 1,779 ราย
 • มูลหนี้ 161.817 ล้านบาท

2. จังหวัดสงขลา

 • มีผู้ลงทะเบียน 1,938 ราย
 • เจ้าหนี้ 1,033 ราย
 • มูลหนี้ 87.356 ล้านบาท

3. จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • มีผู้ลงทะเบียน 1,838 ราย
 • เจ้าหนี้ 994 ราย
 • มูลหนี้ 61.174 ล้านบาท

4. จังหวัดนครราชสีมา

 • มีผู้ลงทะเบียน 1,775 ราย
 • เจ้าหนี้ 796 ราย
 • มูลหนี้ 75.848 ล้านบาท

5. จังหวัดสมุทรปราการ

 • มีผู้ลงทะเบียน 1,145 ราย
 • เจ้าหนี้ 579 ราย
 • มูลหนี้ 47.548 ล้านบาท

 

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. แม่ฮ่องสอน

 • มีผู้ลงทะเบียน 55 ราย
 • เจ้าหนี้ 23 ราย
 • มูลหนี้ 2.022 ล้านบาท

2. ระนอง

 • มีผู้ลงทะเบียน 91 ราย
 • เจ้าหนี้ 42 ราย
 • มูลหนี้ 2.471 ล้านบาท

3. สมุทรสงคราม

 • มีผู้ลงทะเบียน 132 ราย
 • เจ้าหนี้ 88 ราย
 • มูลหนี้ 4.743 ล้านบาท

4. ตราด

 • มีผู้ลงทะเบียน 143 ราย
 • เจ้าหนี้ 43 ราย
 • มูลหนี้ 2.036 ล้านบาท

5. สิงห์บุรี

 • มีผู้ลงทะเบียน 159 ราย
 • เจ้าหนี้ 79 ราย
 • มูลหนี้ 5.399 ล้านบาท

 

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ วันที่ 3 รวม 4.5 หมื่นราย มูลหนี้กว่า 1.8 พันล้าน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งบูรณาการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในระดับพื้นที่ ได้เป็นผู้นำการบูรณาการหนุนเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ดำรงชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "หลักการพึ่งพาตนเอง" มาใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพื่อที่จะได้มีความมั่นคงทางอาหาร ลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวัน และยังทำให้ชีวิตมีความปลอดภัยจากอาหารที่ปลอดสารพิษด้วย

"สำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบยังคงสามารถ ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ (คลิก) หรือเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ และสามารถขอรับคำปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567" นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม