ประวัติตำแหน่ง "องคมนตรี" บทบาทหน้าที่ ทำงานอะไรบ้าง ได้เงินเดือนเท่าไหร่

ประวัติตำแหน่ง "องคมนตรี" บทบาทหน้าที่ ทำงานอะไรบ้าง ได้เงินเดือนเท่าไหร่

ย้อนประวัติ ตำแหน่ง "องคมนตรี" มีบทบาทหน้าที่มีอะไรบ้าง หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศล่าสุดเรื่อง แต่งตั้งให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น องคมนตรี มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประวัติตำแหน่ง "องคมนตรี" มีบทบาทหน้าที่มีอะไรบ้าง เงินเดือนเท่าไหร่ หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศล่าสุดเรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทยเป็น องคมนตรี มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

"ประวัติองคมนตรี" เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง ณ ตอนนั้นเรียกว่า "ปรีวีเคาน์ซิล" (Privy council) หรือ ที่ปรึกษาในพระองค์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น องคมนตรีสภา ส่วนคำว่า "องคมนตรี" เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐาน ในรายงานการประชุมเสนาบดีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ร.ศ.111 หรือ พ.ศ.2435 และในประกาศการพระราชพิธีศรีสัจปานกาล พระราชทานพระไชยวัฒน์องค์เล็กแลเครื่องราชอิศริยาภรณ์แลตั้งองคมนตรี เมื่อ ร.ศ.111 ปรากฏว่ามีการใช้คำว่า “องคมนตรี” แล้ว

บทบาทหน้าที่ “องคมนตรี”

ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 ระบุว่า ตำแหน่งองคมนตรีมาจากการเลือกและแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ โดยกำหนดให้มีประธานองคมนตรีหนึ่งคน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน รวมกันทั้งหมด 19 คน เป็นคณะองคมนตรี เพื่อทำหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระองค์ทรงปรึกษา

องคมนตรีเป็นข้าราชการในพระองค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการในพระองค์ตำแหน่งอื่นนอกจากองคมนตรี พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง

คณะองคมนตรี จะทำการประชุมทุกสัปดาห์ ณ ทำเนียบองคมนตรี บริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ ใกล้พระบรมมหาราชวัง ด้านถนนสนามไชย โดยมีสำนักงานองคมนตรี ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ คอยสนับสนุนภารกิจขององคมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ถวายพระมหากษัตริย์ และการอื่นตามพระราชอัธยาศัย

เงินเดือนประธานองคมนตรี / องคมนตรี

อัตราเงินเดือนของ องคมนตรี ข้อมูลจาก พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ พ.ศ. 2551 ตามมาตราที่ 4 ให้ "ประธานองคมนตรี" ได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละ 121,990 บาท และให้องคมนตรีอื่นได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละ 112,250 บาท

คณะองคมนตรีชุดปัจจุบัน

1. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี 

2. นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

3. นายพลากร สุวรรณรัฐ

4. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

5. นายศุภชัย ภู่งาม

6. พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข

7. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

8. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา

9. นายจรัลธาดา กรรณสูต

10. พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์

11. พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ

12. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

13. นายอำพน กิตติอำพน

14. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท

15. พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง

16. นายนุรักษ์ มาประณีต

17. นายเกษม จันทร์แก้ว

18. พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์

19. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

ข้อมูลประกอบจาก ilaw , สถาบันพระปกเกล้า , วิกิพีเดีย