ประกาศห้ามนำเข้า 'อีกัวน่า' สัตว์ในวงศ์เดียวกันทุกชนิด

ประกาศห้ามนำเข้า 'อีกัวน่า' สัตว์ในวงศ์เดียวกันทุกชนิด

กรมอุทยานฯ ออกประกาศห้ามนำเข้าอีกัวน่า และสัตว์ในวงศ์เดียวกันทุกชนิดเพื่อควบคุมประชากร ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศห้ามนำเข้า"อีกัวน่า" และสัตว์ในวงศ์เดียวกันทุกชนิดเพื่อควบคุมประชากร ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ด้วยสถานการณ์ที่ปรากฏตามข่าวเกี่ยวกับการพบอีกัวน่าจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติในจังหวัดลพบุรี และกัดกินพืชผลทางการเกษตรของประชาชน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ อิกัวน่าที่พบเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งไม่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย

ขณะนี้ยังไม่ปรากฎสาเหตุที่แน่ชัดของการพบชนิดพันธุ์ดังกล่าวในธรรมชาติ และเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวขยายเพิ่มมากขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. 2565 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าสัตว์ป่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการควบคุมปริมาณภายในประเทศ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชปาที่ใกล้สูญพันธุ์ วงศ์อีกัวน่า (Family Iguanidae) ลำดับที่ 640 อีกัวน่าทุกชนิดในสกุล Iguana (Iguana spp.) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศห้ามนำเข้า 'อีกัวน่า' สัตว์ในวงศ์เดียวกันทุกชนิด

 

ประกาศห้ามนำเข้า 'อีกัวน่า' สัตว์ในวงศ์เดียวกันทุกชนิด

 

ประกาศห้ามนำเข้า 'อีกัวน่า' สัตว์ในวงศ์เดียวกันทุกชนิด