โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์' ดำรงตำแหน่ง เลขาฯ ศอ.บต.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์' ดำรงตำแหน่ง เลขาฯ ศอ.บต.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์' ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า 

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขาฯ ศอ.บต.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง \'พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์\' ดำรงตำแหน่ง เลขาฯ ศอ.บต.

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา (คลิก)