แรงงานไทยกลับจากอิสราเอลแล้ว 6,464 ราย ดูแลสุขภาพจิตแรงงาน-ญาติ 14,720 ราย

แรงงานไทยกลับจากอิสราเอลแล้ว 6,464 ราย ดูแลสุขภาพจิตแรงงาน-ญาติ 14,720 ราย

สธ. เผยผลการดูแลสุขภาพ 'แรงงานไทย' กลับจาก 'อิสราเอล' รวม 38 ชุด สะสม 6,464 ราย ดูแลสุขภาพจิตกลุ่มแรงงาน ญาติในพื้นที่ และคนไทยที่ได้รับผลกระทบ 14,720 ราย ส่วนใหญ่ให้การปฐมพยาบาลทางใจ

วันนี้ (29 ต.ค. 66) นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กล่าวถึงผลการดูแลสุขภาพของ 'แรงงานไทย' ที่เดินทางกลับมาจาก'อิสราเอล' ว่า ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการคัดกรองสุขภาพกายและจิตใจของผู้เดินทางกลับมารวม 38 ชุด จำนวน 6,464 ราย เป็นชาย 6,337 ราย และหญิง 127 ราย

แรงงานไทยกลับจากอิสราเอลแล้ว 6,464 ราย ดูแลสุขภาพจิตแรงงาน-ญาติ 14,720 ราย

พบมีอาการเจ็บป่วยทางกาย 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5 ได้แก่ บาดเจ็บ 20 ราย อาการทางเดินหายใจ 63 ราย โรคประจำตัว 3 ราย อาการทางผิวหนัง 12 ราย ไข้ออกผื่น 1 ราย และมีไข้ ปวดศีรษะ 1 ราย ส่วนอาการด้านสุขภาพจิต พบมีความไม่สบายใจ 480 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.4 ส่วนใหญ่ไม่สบายใจระดับปานกลาง 403 ราย ระดับมาก 50 ราย และระดับมากที่สุด 27 ราย ซึ่งทั้งหมดได้รับการติดตามดูแลจากสถานพยาบาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นพ.สุรโชค กล่าวต่อว่า สำหรับ 'การดูแลจิตใจแรงงานไทย' โดยทีม MCATT ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 12 - 29 ตุลาคม 2566 มีผู้ได้รับการดูแลรวม 14,720 ราย ได้แก่ ผู้บาดเจ็บและกลุ่มญาติผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต/สูญหาย/ตัวประกัน 775 คน, 

ผู้ไม่บาดเจ็บที่กลับมาแล้ว/คนไทยใน 'อิสราเอล'และญาติคนไทยที่ยังไม่กลับมา 11,778 คน และประชาชนที่รับรู้เหตุการณ์ 2,157 คน 

โดยมีทั้งการปฐมพยาบาล การให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การจัดการภาวะวิกฤต การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ ใช้ Mental Health Check และสายด่วนสุขภาพจิต 1323