อ่วม! น้ำท่วม 5 จังหวัดอีสาน จมบาดาลกว่า 5 แสนไร่

อ่วม! น้ำท่วม 5 จังหวัดอีสาน จมบาดาลกว่า 5 แสนไร่

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม สถานการณ์น้ำท่วม 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 538,000 ไร่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 พบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 538,000 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของกาฬสินธ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ แถบบริเวณลุ่มน้ำชี ส่วนใหญ่กระทบพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนที่อยู่อาศัยริมน้ำ ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง โดยเฉพาะตามแนวริมตลิ่ง ริมลำน้ำสายหลักสายรอง เฝ้าสังเกตสถานการณ์และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป 
 

สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th

อ่วม! น้ำท่วม 5 จังหวัดอีสาน จมบาดาลกว่า 5 แสนไร่