โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารราชองครักษ์พิเศษ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารราชองครักษ์พิเศษ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง 'นายทหารราชองครักษ์พิเศษ' และ 'นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ' จำนวน 36 นาย

วันที่ 15 กันยายน 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้ นายทหารสัญญาบัตร และ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 36 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ 

 

เช็กรายชื่อ (คลิกที่นี่)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2566

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน