ประกาศแล้ว! ปรับโอน บิ๊กบี้ เป็นผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ

ประกาศแล้ว! ปรับโอน บิ๊กบี้  เป็นผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ

ราชกิจจาฯ ประกาศปรับโอน 'พล.อ.ณรงค์พันธ์' เป็นผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ หน่วยงานในพระองค์

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2566  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีเนื้อหาว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560

มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560

มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479

มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 51แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอกพิเศษ) ปรับโอนมาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) 

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566  เป็นต้นไป 
ปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D227S0000000000400.pdf

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์