หนุนเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดี

หนุนเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดี

กรมการข้าว มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดีอย่างแน่นอน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรชาวนา ผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ซึ่งกรมการข้าวได้ดำเนินการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ 

ในราคาเมล็ดข้าวคุณภาพดีที่กรมการข้าวขายให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการฯ นั้น มีราคาถูกและได้คุณภาพ แบ่งเป็น ดังนี้

  • ข้าวขาวหอมมะลิ 105 กข15 ราคากิโลกรัมละ 5 บาท 
  • ข้าวเหนียวและข้าวปทุมธานี1 ราคากิโลกรัมละ 4 บาท 
  • ข้าวขาว ราคากิโลกรัมละ 3 บาท 

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนั้น มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดกรมการข้าว ซึ่งหากเกษตรกรยังคงใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บไว้เองหลายรอบซึ่งมีผลทำให้คุณภาพข้าวลดลง 

จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

หนุนเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดี

“สำหรับในปีถัดไป เกษตรกรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯมาก่อน สามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องของคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว 

นายสมพงษ์ เรืองหน่าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองตอ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า จากพื้นแปลงของเกษตรกรที่นำเมล็ดพันธุ์จากโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ได้รับผลประโยชน์ต้นข้าวมีความแข็งแรง ใช้ปุ๋ยน้อยลง

ทำให้สามารถที่จะลดต้นทุนได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ ลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ย ลดต้นทุนในการกำจัดวัชพืชในพันธุ์ปนสิ่งต่างๆเหล่านี้คือผลพลอยได้ที่เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด ขายได้ราคาสูงขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น