รัฐฯ เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยพิเศษ 100-250 บาท/เดือน แจงแล้วเป็นข่าวปลอม

รัฐฯ เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยพิเศษ 100-250 บาท/เดือน แจงแล้วเป็นข่าวปลอม

ว่อนโซเชียล! รัฐฯ เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยพิเศษ 100-250 บาทต่อเดือน ล่าสุด กรมกิจการผู้สูงอายุ ชี้แจงแล้วเป็นข่าวปลอม

ตามที่มีการโพสต์ข้อมูลบนช่องทางออนไลน์เรื่อง รัฐฯ เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยพิเศษ 100-250 บาทต่อเดือน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็น ข้อมูลเท็จ

 

 

จากที่มีการโพสต์ข้อมูลเรื่อง ผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มเบี้ยยังชีพพิเศษ คนละ 100-250 บาทต่อเดือน ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า

 

ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 รวมทั้งสิ้น 6 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 อนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

 

และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

 

ทั้งนี้ โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพดำเนินการตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย และไม่มีการเพิ่มเบี้ยใด ๆ ตามที่ถูกกล่าวอ้าง 

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือ โทร 02-642-4336