ฝนตกหนัก 'อ่างเก็บห้วยซำ' น้ำกัดเซาะถนนขาด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ฝนตกหนัก 'อ่างเก็บห้วยซำ' น้ำกัดเซาะถนนขาด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ฝนตกหนัก 'อ่างเก็บห้วยซำ' น้ำกัดเซาะคันทางรถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ปภ. เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์ ให้สามารถสัญจรผ่านได้ชั่วคราว

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตำบลหนองกะท้าว ผู้แทนอำเภอนครไทย ผู้แทน อบจ.พิษณุโลก ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบท ผู้แทนหน่วยพลพัฒนาที่ 302 และผู้แทน อบต.หนองกะท้าว ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนครไทย ทำให้ถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านแก่งหว้า ตำบลหนองกะท้าว - บ้านเกษตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านแยง (ถนนของ อบจ.พิษณุโลก) ถูกน้ำกัดเซาะขาดบริเวณท่อเหลี่ยม คสล. คลองห้วยซำรู้ (ของ อบต.หนองกะท้าว) หมู่ที่ 8 บ้านแก่งหว้า ตำบลหนองกะท้าว รถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 

ฝนตกหนัก 'อ่างเก็บห้วยซำ' น้ำกัดเซาะถนนขาด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้
 

เบื้องต้น พบว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านไปยังพื้นที่ทางการเกษตร (ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่ประจำ) เป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยผู้รับผิดชอบในพื้นที่ได้กันพื้นที่โดยนำแผงเหล็กกั้น พร้อมทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางทราบแล้ว

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สาเหตุเกิดจากน้ำใน"อ่างเก็บห้วยซำ"มีปริมาณมากจนล้นทางระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ และเกิดน้ำกัดเซาะคันทางของท่อเหลี่ยม คสล.ที่มีขนาด 2x8 เมตร จำนวน 1 แถว

ฝนตกหนัก 'อ่างเก็บห้วยซำ' น้ำกัดเซาะถนนขาด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้        
 

การให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนจะดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรใช้สัญจรผ่านได้ชั่วคราว ส่วนระยะยาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินการก่อสร้างสะพาน คสล.หรือก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.เพิ่มจำนวน 2 แถว