ราชกิจจาฯ ประกาศ 'การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น' ฤดูการผลิตปี 2565/2566

ราชกิจจาฯ ประกาศ 'การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น' ฤดูการผลิตปี 2565/2566

ราชกิจจาฯ ประกาศ 'การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น' และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2565/2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2565/2566

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งเห็นชอบกับการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2565/2566

 

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จึงขอประกาศราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ทั้ง 9 เขตคำนวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ในอัตราตันอ้อยละ 1,080 บาท (หนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) ต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และกำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 64.80 บาท (หกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2565/2566 เท่ากับ 462.86 บาท (สี่ร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์) ต่อตันอ้อย และการเปลี่ยนแปลงของราคาอ้อยขั้นต้น ตามหน่วยคุณภาพความหวานตามตารางแสดงราคาแนบท้ายประกาศนี้

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ \'การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น\' ฤดูการผลิตปี 2565/2566

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ \'การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น\' ฤดูการผลิตปี 2565/2566

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

 

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)