กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน เพิ่มศักยภาพระบายน้ำ-ส่งน้ำฤดูแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน เพิ่มศักยภาพระบายน้ำ-ส่งน้ำฤดูแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือประชาชน พร้อมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและส่งน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ำ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ รวมถึงฟื้นฟูสภาพป่าไม้และสร้างแนวป้องกันไฟไหม้ป่าพรุ กรมชลประทานดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อบรรเทาและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประกอบไปด้วย 

จังหวัดตราด

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 เครื่อง บริเวณอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่อง บริเวณในพื้นที่ ตำบลดอนยายหนู ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 เครื่อง บริเวณคลองรอบควนเคร็ง พื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่6 หมู่ที่ 9 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด และติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก 3 เครื่อง บริเวณคลองศาลาฝาชี บ้านในแหลม หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดท่อ 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณท่าสูบน้ำข้างสถานีควบคุมไฟป่า หมู่ที่ 11 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่อีกด้วย

 

  • จังหวัดสงขลา

ติตตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่อง บริเวณท่าสูบน้ำ บ้านวัดกระ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ

ในส่วนของการกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ได้นำรถแบ็คโฮ พร้อมเรือเล็กเข้าดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ อาทิ  

  • บริเวณคลองพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
  • บริเวณตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน และคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

ขุดลอกตะกอนดินเนื่องจากเกิดการทับถมของดินโคลน ณ บริเวณปากคลองนายจอง ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ และ บริเวณคลองเหมืองป่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดตามสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460