โปรดเกล้าฯ ให้ 'รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา' พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

โปรดเกล้าฯ ให้ 'รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา' พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าให้ "รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา" พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง 

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต แหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว 
 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

โปรดเกล้าฯ ให้ 'รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา' พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ