โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 2 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 2 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนพลเรือนสามัญ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

1. ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นางสาวพินท์สุดา ชัยนาม ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 2 ราย