ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ สำนักนายกฯ ให้ 'ชลัมพร เพ็ชรรัตน์' พ้นตำแหน่ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ สำนักนายกฯ ให้ 'ชลัมพร เพ็ชรรัตน์' พ้นตำแหน่ง

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ให้ "ชลัมพร เพ็ชรรัตน์" พ้นจากตำแหน่ง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "นายชลัมพร เพ็ชรรัตน์" พ้นจากตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งพระโขนง ๑ สำนักงานคดีแพ่งพระโขนง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากคณะกรรมการอัยการได้มีคำสั่งลงโทษให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๕๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน
 

ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ"นายชลัมพร เพ็ชรรัตน์" เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ สำนักนายกฯ ให้ 'ชลัมพร เพ็ชรรัตน์' พ้นตำแหน่ง