กรมควบคุมมลพิษ เร่งหาองค์ประกอบเคมี PM2.5 จำแนกแหล่งกำเนิด เพื่อแก้ไขปัญหา

กรมควบคุมมลพิษ เร่งหาองค์ประกอบเคมี PM2.5 จำแนกแหล่งกำเนิด เพื่อแก้ไขปัญหา

กรมควบคุมมลพิษ เร่งหาองค์ประกอบทางเคมีของ PM2.5 ในการจำแนกแหล่งกำเนิดหลักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 20ท กุมภาพันธ์ 2566 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบว่ามีระดับ PM2.5 สะสมสูงในบางช่วงของปี ซึ่งเทศบาลเมืองหนองคายเป็นเมืองขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงจากลักษณะดังกล่าวไม่ควรมีการสะสมของ PM2.5 สูงบ่อยครั้ง แต่ที่ผ่านมากลับพบว่ามีปริมาณ PM2.5 สูงบ่อยครั้งและบางครั้งสูงกว่าเมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง
 

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า คพ. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง PM2.5 ในการจำแนกแหล่งกำเนิดหลักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย” โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบหลักทางเคมีของฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย (2) เพื่อประเมินสัดส่วนของแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย และ (3) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย
 

การศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ลักษณะขององค์ประกอบทางเคมีและหาสัดส่วนของแหล่งกำเนิดหลักของ PM2.5 ร่วมกับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลการเคลื่อนที่ของกระแสอากาศ (Back Trajectory) การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงจุดเผาไหม้ในพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน และการใช้แบบจำลอง Positive Matrix Factorization (PMF) มาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งผลจากการศึกษาทำให้ได้ข้อมูลสำคัญที่สามารถบ่งชี้ถึงองค์ประกอบทางเคมี สัดส่วนของแหล่งกำเนิดที่สำคัญและปัจจัยที่มีผลต่อการสะสมของ PM2.5 ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคายได้ นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย และขยายผลสู่จังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ นายปิ่นสักก์ กล่าว