ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม "วันหยุดธนาคาร" กรณีพิเศษอีก 1 วัน รีบเช็กเลย

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม "วันหยุดธนาคาร" กรณีพิเศษอีก 1 วัน รีบเช็กเลย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือ "วันหยุดธนาคาร" เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือ "วันหยุดธนาคาร" เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เนื้อหาระบุว่า

1.เหตุผลในการออกประกาศ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 กําหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน (วันหยุดธนาคาร) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้

2.อํานาจตามกฎหมาย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อาศัยอํานาจตามมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

3.ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- วันหยุดธนาคาร 2566 อัปเดตล่าสุดเพิ่มวันหยุดปีนี้เป็น 16 วัน ดูเลยวันไหนบ้าง

- ธปท.ไฟเขียว ให้วันที่ 5 พ.ค. เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน

- เปิดปฏิทินพาเช็ก "วันหยุด" วันสำคัญตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 

4.ข้อกําหนดวันหยุดทําการเป็นกรณีพิเศษ

กําหนดให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดทําการของสถาบันการเงินและสถาบัน การเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน

5.วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม "วันหยุดธนาคาร" กรณีพิเศษอีก 1 วัน รีบเช็กเลย