"ประกันสังคม" อัปเดตล่าสุด ผู้ประกันตน ม.33 39 40 สิทธิประโยชน์ประจำปี 2566

"ประกันสังคม" อัปเดตล่าสุด ผู้ประกันตน ม.33 39 40 สิทธิประโยชน์ประจำปี 2566

สำนักงานประกันสังคม อัปเดตล่าสุดจำนวน "ผู้ประกันตน" ในระบบประกันสังคม ประกอบด้วย มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆในปี 2566

สำนักงานประกันสังคม อัปเดตล่าสุด จำนวน "ผู้ประกันตน" ในระบบประกันสังคมเดือนธันวาคม 2565 ประกอบด้วย มาตรา 33 , มาตรา 39 และมาตรา 40 พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ

สำหรับ จำนวนผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ในระบบ "ประกันสังคม" เดือนธันวาคม 2565 รวมทั้งหมด 24,398,835 คน โดยสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่จะได้รับแต่ละมาตรา มีดังนี้

- ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,638,041 คน ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง

สิทธิประโยชน์

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • สงเคราะห์บุตร 
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน

 - ผู้ประกันตน ม.39 จำนวน 1,879,744 คน เคยเป็นผู้ประกันตน ม.33 ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

สิทธิประโยชน์

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • สงเคราะห์บุตร 
 • ชราภาพ

- ผู้ประกันตน ม.40 จำนวน 10,881,050 คน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สิทธิประโยชน์

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • ชราภาพ
 • สงเคราะห์บุตร 

 

\"ประกันสังคม\" อัปเดตล่าสุด ผู้ประกันตน ม.33 39 40 สิทธิประโยชน์ประจำปี 2566

การสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40

- สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม (คลิกที่นี่)

- สมัครได้ที่ 7-11 ทุกสาขา

- สายด่วน 1506

- เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ

- ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา

คุณสมบัติ

1.ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

2.มีสัญชาติไทย

3.ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39

4.ไม่เป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ /กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร /กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญของส่วนราชการ รวมทั้งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

5.หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการ ให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด (ยกเว้นผู้พิการทางสติปัญญา และผู้พิการที่ไม่อาจรับรู้สิทธิที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่สามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้)

กรณีเป็นคนชาวต่างชาติ

1.มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์

2.เป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นที่อยู่ หรือได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มี "บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย" ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 สามารถขึ้น ทะเบียนได้

3.หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญาไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

4.ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ,ผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฏหมายประกันสังคม

ทางเลือกในการสมัคร

1.จ่ายอัตรา 70 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

2.จ่ายอัตรา 100 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ

3.จ่ายอัตรา 300 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ ประกันสังคมในปี 2566 จะเพิ่มสิทธิ "ประกันสังคม" เข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรค ตามโรงพยาบาลที่กำหนด โดย สำนักงานประกันสังคม จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ดำเนินการผ่าตัดโดยตรงผู้ประกันตน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่ 

1.โรคมะเร็งเต้านม

2.ก้อนเนื้อที่มดลูก 

3.โรคนิ่วในไต หรือถุงน้ำดี 

4.โรคหลอดเลือดสมอง 

5.โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

\"ประกันสังคม\" อัปเดตล่าสุด ผู้ประกันตน ม.33 39 40 สิทธิประโยชน์ประจำปี 2566

 

ข้อมูลประกอบจาก สำนักงานประกันสังคม