ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งตั้ง "พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช" นั่งที่ปรึกษานายกฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งตั้ง "พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช" นั่งที่ปรึกษานายกฯ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง "พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช" ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง "ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 278/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

จึงแต่งตั้ง "พลตำรวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช" ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งตั้ง "พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช" นั่งที่ปรึกษานายกฯ

สำหรับ"พล.ต.อ .ชยพล"  เกิดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2505  จบการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต(ตร.) นรต .(รุ่นที่ 37) นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 1 หลักสูตรเสนาธิการทหารวิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ 45 หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ 30

"พล.ต.อ.ชยพล"  เคยดำรงตำแหน่ง  ผกก.สภ.หนองเสือปทุมธานี ปี46 ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ปี 2550 รองผบตร.อก.ภ.1ปี51 รองผบก.ภ.จว.ปทุมธานีปี 2553 ผบก.น.6 ปี57 และผบก.ส.4 ปี 59 โดยตำแหน่งสุดท้าย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งเจ้าตัวเคยลงสมัครชิงชัยตำแหน่งเลขาธิการกกต.ยุคที่ นายแสวง บุญมี  ก็ลงสมัครด้วย  ซึ่งในที่สุด นายแสวง บุญมี ได้รับเลือกเป็น เลขาธิการ กกต.