เช็กเงื่อนไข ! จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม ครัวเรือนละเท่าไหร่ ?

เช็กเงื่อนไข ! จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม ครัวเรือนละเท่าไหร่ ?

รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม สำหรับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม รับครัวเรือนละเท่าไหร่ เช็กรายละเอียดที่นี่ !

ติดตามความคืบหน้ามาตรการ เยียวยาน้ำท่วม ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วม วงเงินรวม 7,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้งบประมาณกลางฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากช่วงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนั้น ส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวโดยเร่งด่วน ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นผู้จัดสรรวงเงินเยียวยาให้ 

 

 

มาข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม

  • ประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ระยะเวลา 1 เดือน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท/ครัวเรือน 
  • ประชาชนที่ถูกน้ำท่วม 2 เดือน ได้รับเงินเยียวยา 6,000 บาท/ครัวเรือน
  • ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนาน 3 เดือน ได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท/ครัวเรือน

สำหรับ การจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับประชาชนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งการจ่ายเงินดูแลดังกล่าวเป็นคนละส่วนกันกับการดูแลค่าเสียหายของครัวเรือน

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่ามี น้ำท่วมพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครปฐม และนครศรีธรรมราช รวม 44 อำเภอ 394 ตำบล 2,727 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 168,362 ครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการ เงินเยียวยาน้ำท่วม สูงสุดไร่ละ 11,780 บาท กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูก มีพืชตาย หรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้

  • ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท
  • พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท
  • ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

การประมง ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ดังนี้

  • กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
  • ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
  • สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร

หากคิดคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใดจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 368 บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 368 บาท